Chuyện lạ 2011-10-02 18:18:06

bịt mũi trước khi vào topic này toàn shit


[size=4]Các bạn nhớ đi vệ sinh trước khi đi xem ảnh nhé[/size] Nhấn vào đây để thu nhỏ lại nha ^^

[size=5]Muoi Muoi pe' nam Ti Ti
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Muoi Muoi nhock' nam
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Nhock' nam Ti Ti
[/size]
[size=5]Ti Ti kute Nhock' au baby
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Muoi Muoi kute Nhock' au baby
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Ti Ti baby Nhock' Minh baby
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Muoi Muoi kute Nhock' Minh kute
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Muoi Muoi nhock' duong an buoi nek`
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]pe' Muoi Nhock' duong uong' tra` sua~ nek`
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Ti Ti baby Ti Ti kute[/size]

[size=5]Muoi Muoi kute Kiet baby
[/size]
[size=5]Ti Ti baby kute Duong ngoc thai
[/size]
[size=5]Muoi Muoi baby kute Duong ngoc thai
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]chu' nhat cuong` Ti Ti
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]chu' nhat cuong Muoi Muoi
[/size]
[size=5]Ti Ti Di` cat phuong
[/size]
[size=5]Muoi Muoi Di` cat phuong
[/size]
[size=5]chi 3 hoang` chau …. Ti Ti
[/size]
[size=5]Muoi Muoi … chi 3 hoang` chau
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Anh khang ….. Ti Ti ……
[/size]
Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Anh khang …… Muoi Muoi ….. [/size]
Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]AKIRA Nam hot' boy Muoi baby kute
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Ba Ba …. ( Ba Hung`) Pe' Muoi
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Muoi Muoi ……[/size] [size=5]Ti Ti …….
[/size]
Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Kiet Muoi
[size=6]DAI` PIC' Ti Ti Muoi Muoi
[/size]
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Muoi Muoi …… Ti Ti …….
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Muoi Muoi …… Ti Ti …… baby ….. kute …. nek`
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Nguyen phuong Ti Ti baby
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Nguyen phuong Muoi Muoi kute
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Ti Ti ….. Star ….. le~ loi …..
[/size]
[size=5]Muoi Muoi …. Star ….. le~ loi …..
[/size] [size=3]
[size=5]Ti Ti 1 tam' doi non' nek` xynh hok ???
[/size]
[/size]
[size=5]Muoi Muoi 1 tam' doi non' nek` xynh hok ????
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!
[size=5]
Ti Ti …. Muoi Muoi ….. an keo nek` ….. ngon lam'
[/size]
[size=5]Ti Ti ….. Muoi Muoi ….. ngoc' nghech' ……
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Ti Ti ….. pe' thao ….. Muoi Muoi ….
[/size]
[size=5]Ti Ti …..ngoc' nghech' ….. hix.hix ….
[/size]
[size=5]Muoi Muoi …. ngoc' nghech' ….hix.hix ….
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Ti Ti …… t.suong' ….. o nha` HKT nek`…..
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Muoi Muoi ….. t.suong' o nha` HKT nek`……
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Ti Ti …. baby ….
[/size]
[size=5]Muoi Muoi …… baby ……[/size]
Bấm vào để xem kích thước thật!
Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Ti Ti ngoi`xe cua Kiet HKT Nek` xynh hok ???
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!
Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Muoi Muoi mac ao' yk hat' cua HKTM nek` xynh hok ???
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!


[size=5]Rose ….. Ti Ti …..
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Rose ….. Muoi Muoi …..
[/size]
[size=5]Ti Ti …..
[/size]
[size=5]Muoi Muoi …..
[/size]
[size=5]Ti Ti an kem nek` …… ngon lam' …… hihi[/size]

[size=5]Muoi Muoi …… BABY ….. Nek` ….. hihi
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Muoi Muoi ……. Ti Ti …… kute …….
[/size]
[size=5]Ti Ti …… sanrahevo …… HKT ……
[/size]
[size=5]Muoi Muoi …… sanrahevo ….. HKT …….
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Nhin` ngo' wa' hihi…..
[/size] [size=5]
HAI NANG` SONG SINH …… Ti Ti ….. Muoi Muoi
[size=6]HKT ….LAM CHAN' KHANG
[/size]
[/size]
[size=5]Ti Ti HKT ….. NUM BER ONE ……
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!
[size=5]
Hung`….. HKT ….. num ber one …..
[/size] Bấm vào để xem kích thước thật!

[size=5]Kiet ….. Hung` ….. HKT …… NUM BER ONE ……
[/size]

[indent]
[size=5]Muoi Muoi , pe' au , pe' minh , pe' Nam , Ti Ti [/size]
[size=5]Ti Ti kute , nh0ck' Nam baby[/size]
[size=5]Nhock' Nam baby , Muoi Muoi kute[/size]
[size=5]Nhock' Au baby ,Ti Ti kute[/size]
[size=5]Muoi Muoi kute , Nhock' Au baby[/size]
[size=5]Nhock' Minh baby , Ti Ti kute[/size]
[size=5]Nhock' Minh baby , Muoi Muoi kute[/size]
[size=5]Ti baby…….Hung` vip……[/size]
[size=5]Muoi baby…..Hung` vip……[/size]
[size=5][/size]
[size=5]Ti kute…..Ti pro……[/size]
[size=5][/size]
[size=5]Muoi kute…….Ti pro……..[/size]
[size=5]Muoi Muoi kute…..Kiet vip……..[/size]

Ti Ti ….. Hung` …… Muoi Muoi Ti Ti ….. Kiet …… Muoi Muoi …..
[size=5]Ti Ti baby ….. Di cat Phuong ….. Muoi Muoi kute[/size]
[size=5]Ti Ti ….. Pham truong ….. Muoi Muoi[/size]
[size=5]Phuong ….. Muoi Muoi ….. lan ( vu~ doan suc song )[/size]
[size=5]Phuong …… Ti Ti …… Lan ….. vu~ doan suc song[/size]
[size=5]Ti Ti ngoc nghech …. anh khang ….. Muoi Muoi ngoc nghech[/size]
[size=5][/size]
[size=5]Muoi Muoi chy 2 tram Ti Ti [/size]
[size=5]chy 2 tram …… Ti Ti …….[/size]
[size=5]Pe' Muoi ….. chy 2 tram ……[/size]
[size=5]pe' Ti …… anh Pham truong ……[/size]
[size=5]Anh Pham truong ….. pe' Muoi ……[/size]
[size=5]Chu' Nhat Cuong …… Pe' Ti Xynh Xynh ……[/size]
[size=5]Chu Nhat Cuong …… Pe' Muoi Xynh Xynh ……[/size]
[size=5]Ti Ti LoVe Nhock' Nam …… Mai~ Mai~ ! ! ![/size]
[size=5]Muoi Muoi LoVe Nhock' Nam …… Mai~ Mai~ ! ! ![/size]
[size=5]Nhock' Minh ……. ChY Ti ………[/size]
[size=5]ChY Muoi …… Nhock' Minh ……..[/size]
[size=5]HKTM …… BABY …… KUTE …..[/size]
[size=5]Hai Au ….. Nhat Minh …… Hoai Nam …… HKTM[/size]
[size=5]Pe' Ti Xynh Xynh ……. Anh Pi …… De~ Thuong[/size]
[size=5]Muoi Muoi …… Anh Loc ….. ( Em Pham TruOng )[/size]
Pham TruOng , hai` , Nhat CuOng , Chy 2 Tram , Chy Lan
[size=6]Dai` pic' moi' Ti Ti ….. Muoi Muoi kute[/size]

[size=5]Muoi Muoi ….. kute …… Ti Ti …… kute ……[/size]
[size=5]Muoi Muoi baby……. Ti Ti baby ………[/size]
[size=5]Nguyen~ PhuOng Ti Ti baby kute[/size]
[size=5]Nguyen~ Phuong Muoi Muoi baby kute[/size]
[size=5]Ti Ti …… ngoc' nghech' ……[/size]
[size=5]Muoi Muoi …… ngoc' nghech' …….[/size]
[size=5]Muoi Muoi ……. Ti Ti …….[/size]
[size=5]MuOi MuOi Star le~ loi …… Ti Ti Star le~ loi ……[/size]
[size=5]Ti Ti ……[/size]

[size=5][/size]
[size=5]Muoi Muoi …….[/size]
[size=5][/size]
[size=5]Ti Ti Xynh Chua Nek` ? ? ?[/size]
[size=5]Muoi Muoi Xynh Chua Nek` ? ? ?[/size]
[size=5][/size]
[size=5]RoSe Ti Ti [/size]
[size=5][/size]
[size=5]RoSe Muoi Muoi [/size]
[size=5][/size]
[size=5]Nguyen~_ PhuOng _ Ti Ti[/size]
[size=5][/size]
[size=5]Nguyen~_ PhuOng _ MuOi MuOi[/size]

[size=5][/size]
[size=5]Ti Ti [/size]

[size=5][/size]
[size=5]MuOi MuOi [/size]

[size=5][/size]
[size=5]Ti Ti ……. MuOi MuOi …… Xi` Teen ……..[/size]
[size=5]Hai _ Nang _ Song _ Sinh
[/size]

[indent]

[/indent]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

ọe ọe……………………………………. 3curse3 3curse3 3curse3

mặt mũi thì như heo bôi phấn ! nhà cửa thì như shit… tội nghiệp Nhật Cường, Cát Phượng, Phạm Trưởng… quá 3ahhyes3 3ahhyes3

@!#@$#@$#!~&*&^%$ >"


coi được 1/3 đã muốn ói rùi

đệt mợ, đừng ai pót nữa nha, coi 1 lần muốn mửa lắm rồi 3be_eaten3

#1990020 0
ọe ọe thay buon non wa 3ahh3 3ahh3

#1990031 0
no o sao nao vay 3aha3

lạy thớt , con đang ăn cơm ! Phung hết ra bàn rồi 3blur3

ôi vãi cả luyện…………………………………… 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3
vừa ăn cơm đã nôn………………..

#1990229 0
3ahhyes3 1 đám siêu xay da 3ahhyes3

hix nhìn kinh wá :( hên wá đi WC trc' khi xem 3crisp3 3crisp3

mie no lam minh deu muon an com nua

#1990299 0
3ahaa3 3ahaa3 3ahaa3
TiTi …Muỗi muỗi xinh quá ! Xinh đến rụng da gà, nổi da trâu luôn á

#1990448 0
แม่เธอสองสัตว์แปลก ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า ton.dem พับมันลงไปในสวนสัตว์ 3crisp3 3crisp3

3ahhyes3 chỉ 1 chữ… âu shit… quát đờ ép..~>"

phù, nhẹ cả người. mấy bữa ăn đồ nóng khó đi 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3

#1990826 0
Ôi đệch…. 2 con này chuyển giới thất bại à 3blur3

#1990892 0
chi em nhà wiliam ở việt nam đây mà …….đúng 2 con phò nhìn thấy kinh gớm 3bored3 3bored3

thớt thật thà,thank thớt,ọe ọe ọe…………………………….!!!!!!!!!!!!!!!!!……………………………………………

#1991420 0
Mặt đã k đc đẹp thì thôi để bình thường có thể là dễ nhìn hơn…đằng này chụp hình làm cho người xem có cảm giác đây là 2 con tinh tinh đội lốt người…or 2 nàng chuyển giới…dù ai có chém hay chặt gì mình cũng xin giơ thân ra đỡ…thấy sao nói vậy thôi…. 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

#1991440 0
thớt không sợ bị chỉ xuống hết keng luôn à 3blur3 3blur3

#1991453 0
2 con này từ trại tập trung nào ra z 3ahh3

#1991457 0
Muốn ói quá. Đề nghị xóa cái topic nay đi.VKL 3ahh3 3ahh3 3ahh3

vai ca nha then luyen

Như mấy con phò…………… 3blur3 3blur3 3blur3

trời ơi.chú cường của con.sao chú lại hạ thấp mình vậy 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3

#1992685 0
ngu thật, sắp đến giờ cơm trưa mà lại vào xem, vãi
3ahh3

3ahh3 3ahh3
cho xjn thêm B.C.S de? ói

bây giờ thì chắc chắn một điều HKT là lũ trẻ trâu chính gốc và bạn bè của chúng cũng chính là 1 lũ trẻ trâu chính gốc 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3

#1992898 0
ai post cái thể loại này lên thế
thèm gạch rồi à 3curse3

coic cái lũ này chỉ mún cho chúng nó gặm shjt 3curse3 3curse3

làm sao nó chụp hình được với mấy người đó vậy ta????

mẹ mẹ khiếp. nhìn mấy nghệ sỹ việt nam sao khiếp thế nhỉ .ở toàn ngã ba chuồng chó , ngã năm chuồng heo

2 con này được nhiễm tinh chất của t titi hay sao mà mặt nó giống tt thế nhỉ 3crisp3 3crisp3

nhìn mặt giống dã thú lai hà bá ghê vậy đó, dã vậy còn còn make up nữa. ỐI GIỜI ƠI 3ahh3 3ahh3

#1993266 0
ầu sh!t kéo thật nhanh coi bình loạn 3blur3 3blur3 3blur3

#1993290 0
Xóa nhanh mod ơi…… 3ahh3……. 3ahh3

Con này là loại gia cầm j` thế……………. 3ahhyes3

đã không commnet thì thôi…. nhưng commnet thì phải chuẩn..!!
DM… Toàn lũ bất hảo của Xã Hội

#1993361 0
Người đến từ Tiều Cau —> Người đến từ Cầu Tiêu … 3ahhyes3 3ahhyes3

oh my got 2 con mắm này là loài cặn bã của xã hội đây thật kinh tỏm we

2 con này ở đâu xuất hiện vay?

sao trên đời lại có đứa xấu như thế này cơ chứ

pó cái tay….. 3crisp3

3burning3 3burning3 3burning3 lăn chuột mỏi tay mà k hết, đành bấm end cm xong chay lun. ọe ọe

ôi dồi ôi,chet mat thoi,tai sao lai loi ra mot lu con ghe hon ca shit the nay,may anh chi em nghe si chup chung voi bon nay ma ngui dc sao,ghe qua

kinh qua…nhìn như 2con điên ý…ah mà nhìn kỹ thì như bọn chuyển giới thất bại ý…muốn ói qua….

sac ! sao dòm con nhỏ đó giống pede wa vay ! mún ói wa' 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3

#1995278 0
hic,e không hiểu……???????

#1995444 0
hic hay do mình bi bị bệnh nhỉ ,nhìn gê bt,sao nỡ nói người ta như thế

#1995475 0
3blingeye3 hic,đừng chém em 3bathing3……….

#1996633 0
xấu mà kòn dịt thúi! 3crisp3!mún ọe quá! 3blur3

bac nao co dia chi nha no tui cho vai tui shit

#1996896 0
2 con này nặng rồi, cần phải có chế độ chữa chạy đặc biệt, nếu không sẽ khó qua được năm nay.

Mấy thằng Hốt Kứt Trâu toàn VIP với PRO nghe kinh nhỉ

sặc Dương Ngọc Thái chơi chung vs tụi bựa này hả, dis tẩy chai luôn 3curse3 3curse3 3curse3

#2003673 0
sao ít hình thế,làm thêm vài trăm pic nưa cho ae VY bỏ cơm vài năm cho vui 3crisp3 3crisp3,mình là TY TY ba by .hahahah 3crisp3 3crisp3

#2003686 0
đệt mỡ
thối thật
mấy thang lóc nhóc mới bây lớn đoi đú nữa chứ
HKTM nghe thấy mún ị 3curse3 3curse3

đệt……………… 2 con này chụp hình ko chu mỏ ko đc à ……….. 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3
chả bjt con nào là con nào 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

Vẽ Lú……………..3blur3

3blur3 3blur3 3blur3 xin mấy viên cờ lo xít để hãm lại cái………..mất nhiều nước quá 3blur3 3blur3 3blur3

#2003755 0
2 con bẹc giê sinh đôi àh 3ahhyes3

3be_eaten3 xấu ko cần chỉnh

con này mới sa ng thái lan về à

#2005968 0
Dạ, em mới đi cho chó ăn chè xong ạh. Vãi linh hồn, xấu cũng bày đặt tự sướng

Chủ đề cùng mục


size 5, Muoi Muoi, Ti Ti, size 5 Muoi Muoi, kích thước, size 5 Ti Ti, size Bấm, Ti Ti baby, size 5 Nhock, Nhock Minh,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)