Ảnh - truyện vui 2011-04-11 15:30:10

bức thư linh nghiệm nè


[size=2]Một bức thư v[/size][size=3]ô[/size] [size=2]c[/size][size=3]ù[/size][size=2]ng linh nghiệm[/size]
[size=2]Bạn h[/size][size=3]ã[/size][size=2]y xem xong rồi forward đi cho những người bạn của bạn, bạn sẽ hạnh ph[/size][size=3]ú[/size][size=2]c cả mấy kiếp người![/size]

[size=2]Ðừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đ[/size][size=3]ã[/size] [size=2]y[/size][size=3]ê[/size][size=2]u thương![/size]

[size=2]H[/size][size=3]ã[/size][size=2]y gửi c[/size][size=3]â[/size][size=2]u chuyện n[/size][size=3]à[/size][size=2]y tới mỗi người bạn bạn đ[/size][size=3]ã[/size] [size=2]từng tiếp x[/size][size=3]ú[/size][size=2]c trong cuộc đời n[/size][size=3]à[/size][size=2]y, trong 96 tiếng đồng hồ bạn nhất định phải gửi đi nh[/size][size=3]é[/size][size=2]![/size]
[size=3]Ở Nhật xảy ra một c[/size][size=3]â[/size][size=3]u chuyện c[/size][size=3]ó[/size] [size=3]thực 100% như thế n[/size][size=3]à[/size][size=3]y: C[/size][size=3]ó[/size] [size=3]một người v[/size][size=3]ì[/size] [size=3]muốn sửa lại nh[/size][size=3]à[/size] [size=3]n[/size][size=3]ê[/size][size=3]n dỡ tường ra; tường nh[/size][size=3]à[/size] [size=3]kiểu kiến tr[/size][size=3]ú[/size][size=3]c Nhật thường đế một tấm gỗ ở giữa, hai b[/size][size=3]ê[/size][size=3]n tr[/size][size=3]á[/size][size=3]t xi măng, nhưng thực chất b[/size][size=3]ê[/size][size=3]n trong để rỗng.[/size]

[size=2]Khi anh ta dỡ tường ra, ph[/size][size=3]á[/size][size=2]t hiện c[/size][size=3]ó[/size] [size=2]một ch[/size][size=3]ú[/size] [size=2]thạch s[/size][size=3]ù[/size][size=2]ng đang ngủ ở trong đ[/size][size=3]ó[/size][size=2], đu[/size][size=3]ô[/size][size=2]i n[/size][size=3]ó[/size] [size=2]bị đ[/size][size=3]ó[/size][size=2]ng v[/size][size=3]à[/size][size=2]o v[/size][size=3]à[/size][size=2]o tường bởi một chiếc đinh được đ[/size][size=3]ó[/size][size=2]ng từ ngo[/size][size=3]à[/size][size=2]i v[/size][size=3]à[/size][size=2]o trong. Anh n[/size][size=3]à[/size][size=2]y thấy t[/size][size=3]ì[/size][size=2]nh cảnh đ[/size][size=3]ó[/size] [size=2]vừa thấy thương thạch s[/size][size=3]ù[/size][size=2]ng vừa thấy t[/size][size=3]ò[/size] [size=2]m[/size][size=3]ò[/size][size=2], anh ta chăm ch[/size][size=3]ú[/size] [size=2]quan s[/size][size=3]á[/size][size=2]t chiếc đinh, trời ạ! đ[/size][size=3]â[/size][size=2]y l[/size][size=3]à[/size] [size=2]chiếc đinh được đ[/size][size=3]ó[/size][size=2]ng khi x[/size][size=3]â[/size][size=2]y nh[/size][size=3]à[/size] [size=2]10 năm trước.[/size]

[size=2]R[/size][size=3]ú[/size][size=2]t cục l[/size][size=3]à[/size] [size=2]c[/size][size=3]ó[/size] [size=2]chuyện g[/size][size=3]ì[/size] [size=2]thế n[/size][size=3]à[/size][size=2]y nhỉ? Ch[/size][size=3]ú[/size] [size=2]thạch s[/size][size=3]ù[/size][size=2]ng n[/size][size=3]à[/size][size=2]y đ[/size][size=3]ã[/size] [size=2]mặc kẹt tr[/size][size=3]ê[/size][size=2]n tường m[/size][size=3]à[/size] [size=2]vẫn sống được trọn 10 năm! Sống được 10 năm trong bức tường tối, thật kh[/size][size=3]ô[/size][size=2]ng đơn giản ch[/size][size=3]ú[/size][size=2]t n[/size][size=3]à[/size][size=2]o. C[/size][size=3]ó[/size] [size=2]g[/size][size=3]ì[/size] [size=2]đ[/size][size=3]ó[/size] [size=2]bất thường th[/size][size=3]ì[/size] [size=2]phải? Anh ta tiếp tục tục nghĩ ngợi, đu[/size][size=3]ô[/size][size=2]i n[/size][size=3]ó[/size] [size=2]bị đ[/size][size=3]ó[/size][size=2]ng chặt, kh[/size][size=3]ô[/size][size=2]ng thể x[/size][size=3]ê[/size] [size=2]dịch được, thế n[/size][size=3]ó[/size] [size=2]đ[/size][size=3]ã[/size] [size=2]sống được nhờ v[/size][size=3]à[/size][size=2]o điều g[/size][size=3]ì[/size] [size=2]mười năm qua? Anh ta quyết định chưa sửa c[/size][size=3]ô[/size][size=2]ng tr[/size][size=3]ì[/size][size=2]nh của m[/size][size=3]ì[/size][size=2]nh vội, muốn quan s[/size][size=3]á[/size][size=2]t xem ch[/size][size=3]ú[/size] [size=2]thạch s[/size][size=3]ù[/size][size=2]ng n[/size][size=3]à[/size][size=2]y đ[/size][size=3]ã[/size] [size=2]ăn g[/size][size=3]ì[/size][size=2]? Anh muốn nghi[/size][size=3]ê[/size][size=2]n cứ t[/size][size=3]ì[/size][size=2]m hiểu xem sao.[/size]

[size=2]Một l[/size][size=3]á[/size][size=2]t sau, kh[/size][size=3]ô[/size][size=2]ng biết từ đầu b[/size][size=3]ò[/size] [size=2]ra một ch[/size][size=3]ú[/size] [size=2]thạch s[/size][size=3]ù[/size][size=2]ng kh[/size][size=3]á[/size][size=2]c, miệng n[/size][size=3]ó[/size] [size=2]ngoặm miếng thức ăn… ồ! Anh ta lặng người đi. Thế n[/size][size=3]à[/size][size=2]y l[/size][size=3]à[/size] [size=2]sao nhỉ? V[/size][size=3]ì[/size] [size=2]một bạn thạch s[/size][size=3]ù[/size][size=2]ng bị đinh đ[/size][size=3]ó[/size][size=2]ng v[/size][size=3]à[/size][size=2]o đu[/size][size=3]ô[/size][size=2]i kh[/size][size=3]ô[/size][size=2]ng thể đi lại được, một bạn thạch s[/size][size=3]ù[/size][size=2]ng kh[/size][size=3]á[/size][size=2]c đ[/size][size=3]ã[/size] [size=2]kiếm t[/size][size=3]ì[/size][size=2]m thức ăn mớm cho bạn trong suốt mười năm qua. T[/size][size=3]ô[/size][size=2]i nghe xong thấy x[/size][size=3]ú[/size][size=2]c động v[/size][size=3]ô[/size] [size=2]c[/size][size=3]ù[/size][size=2]ng v[/size][size=3]à[/size] [size=2]thực sự cũng kh[/size][size=3]ô[/size][size=2]ng nghĩ th[/size][size=3]ê[/size][size=2]m về mối quan hệ của ch[/size][size=3]ú[/size][size=2]ng nữa.[/size]

[size=2]C[/size][size=3]á[/size][size=2]c bạn ạ, c[/size][size=3]ù[/size][size=2]ng với sự phổ cập của m[/size][size=3]á[/size][size=2]y t[/size][size=3]í[/size][size=2]nh trong x[/size][size=3]ã[/size] [size=2]hội con người, tốc độ những th[/size][size=3]ô[/size][size=2]ng tin m[/size][size=3]à[/size] [size=2]ch[/size][size=3]ú[/size][size=2]ng ta c[/size][size=3]ó[/size] [size=2]được từ người th[/size][size=3]â[/size][size=2]n, bạn hữu, đồng nghiệp, … ng[/size][size=3]à[/size][size=2]y một nhanh hơn, nhưng khoảng c[/size][size=3]á[/size][size=2]ch giữa con người với con người ch[/size][size=3]ú[/size][size=2]ng ta với nhau phải chăng cũng ng[/size][size=3]à[/size][size=2]y một gần nhau hơn ? … Cho n[/size][size=3]ê[/size][size=2]n đừng bao giờ từ bỏ những người m[/size][size=3]à[/size] [size=2]ch[/size][size=3]ú[/size][size=2]ng ta y[/size][size=3]ê[/size][size=2]u thương nh[/size][size=3]é[/size][size=2]![/size]

[size=2]H[/size][size=3]ã[/size][size=2]y gửi c[/size][size=3]â[/size][size=2]u chuyện n[/size][size=3]à[/size][size=2]y tới mỗi người bạn bạn đ[/size][size=3]ã[/size] [size=2]từng tiếp x[/size][size=3]ú[/size][size=2]c trong cuộc đời n[/size][size=3]à[/size][size=2]y, nhất định phải gửi trong v[/size][size=3]ò[/size][size=2]ng 96 tiếng đồng hồ đấy nh[/size][size=3]é[/size][size=2]![/size]

[size=2]C[/size][size=3]á[/size][size=2]ch l[/size][size=3]à[/size][size=2]m n[/size][size=3]à[/size][size=2]y khởi nguồn từ nước Anh, n[/size][size=3]ó[/size] [size=2]đ[/size][size=3]ã[/size] [size=2]từng l[/size][size=3]à[/size][size=2]m cho tr[/size][size=3]á[/size][size=2]i đất n[/size][size=3]à[/size][size=2]y đảo lộn cả chục lần, b[/size][size=3]â[/size][size=2]y giờ vận may đang đến với bạn, nếu như bạn l[/size][size=3]à[/size][size=2]m theo đ[/size][size=3]ú[/size][size=2]ng y[/size][size=3]ê[/size][size=2]u cầu, trong bốn ng[/size][size=3]à[/size][size=2]y bạn sẽ gặp may mắn, kh[/size][size=3]ô[/size][size=2]ng phải l[/size][size=3]à[/size] [size=2]chuyện đ[/size][size=3]ù[/size][size=2]a đ[/size][size=3]â[/size][size=2]u nh[/size][size=3]é[/size][size=2], bạn nhất định sẽ gặp may mắn đấy, bạn kh[/size][size=3]ô[/size][size=2]ng cần phải gửi tiền, bởi v[/size][size=3]ì[/size] [size=2]vận mệnh l[/size][size=3]à[/size] [size=2]v[/size][size=3]ô[/size] [size=2]gi[/size][size=3]á[/size][size=2]![/size]

[size=2]Bạn đừng giữ lại th[/size][size=3]ô[/size][size=2]ng tin n[/size][size=3]à[/size][size=2]y, nhất định phải gửi đi trong v[/size][size=3]ò[/size][size=2]ng 96 tiếng đồng hồ.[/size]

[size=2]Bạn h[/size][size=3]ã[/size][size=2]y copy th[/size][size=3]à[/size][size=2]nh 20 bức v[/size][size=3]à[/size] [size=2]gửi đi, h[/size][size=3]ã[/size][size=2]y ch[/size][size=3]ú[/size] [size=3]ý[/size] [size=2]xem trong v[/size][size=3]ò[/size][size=2]ng 4 ng[/size][size=3]à[/size][size=2]y sẽ c[/size][size=3]ó[/size] [size=2]chuyện g[/size][size=3]ì[/size] [size=2]xảy ra với bạn?[/size]
[size=2]Bức thư n[/size][size=3]à[/size][size=2]y l[/size][size=3]à[/size] [size=2]do gi[/size][size=3]á[/size][size=2]o chủ khu đạo DE của Nam Phi (Anthony) viết v[/size][size=3]à[/size] [size=2]do Vinilon gửi đi. V[/size][size=3]ì[/size] [size=2]bức thư n[/size][size=3]à[/size][size=2]y cần được copy lưu chuyển khắp h[/size][size=3]à[/size][size=2]nh tinh cho n[/size][size=3]ê[/size][size=2]n bạn nhất định phải copy gửi cho bạn b[/size][size=3]è[/size] [size=2]m[/size][size=3]ì[/size][size=2]nh,[/size] [size=3]í[/size][size=2]t h[/size][size=3]ô[/size][size=2]m sau sẽ xảy ra chuyện l[/size][size=3]à[/size][size=2]m bạn v[/size][size=3]ô[/size] [size=2]c[/size][size=3]ù[/size][size=2]ng kinh ngạc đ[/size][size=3]ó[/size][size=2], c[/size][size=3]ó[/size] [size=2]thể bạn kh[/size][size=3]ô[/size][size=2]ng m[/size][size=3]ê[/size] [size=2]t[/size][size=3]í[/size][size=2]n, nhưng đ[/size][size=3]â[/size][size=2]y l[/size][size=3]à[/size] [size=2]chuyện c[/size][size=3]ó[/size] [size=2]thật 100%.[/size]

[size=2]H[/size][size=3]ã[/size][size=2]y ch[/size][size=3]ú[/size] [size=3]ý[/size] [size=2]sự thực dưới đ[/size][size=3]â[/size][size=2]y!!![/size]
[size=2]Một người Philippin sau khi nhận được bức thư như thế n[/size][size=3]à[/size][size=2]y, anh ta đ[/size][size=3]ã[/size] [size=2]kh[/size][size=3]ô[/size][size=2]ng gửi n[/size][size=3]ó[/size] [size=2]đi, anh bị mất đi người vợ của m[/size][size=3]ì[/size][size=2]nh, sau đ[/size][size=3]ó[/size] [size=2]anh đ[/size][size=3]ã[/size] [size=2]l[/size][size=3]à[/size][size=2]m theo, v[/size][size=3]à[/size] [size=2]trước khi vợ chết anh ta kiếm được 7.775 vạn bảng Anh.[/size]
[size=2]Năm 1987, Kostan. Ousi sau khi nhận được bức thư n[/size][size=3]à[/size][size=2]y, anh nhờ thư k[/size][size=3]ý[/size] [size=2]copy ra 20 bản v[/size][size=3]à[/size] [size=2]gửi đi, v[/size][size=3]à[/size][size=2]i h[/size][size=3]ô[/size][size=2]m sau anh n[/size][size=3]à[/size][size=2]y tr[/size][size=3]ú[/size][size=2]ng xổ số 2.000.000 bảng Anh.[/size]
[size=2]Năm 1987 một phụ nữ Califorlia nhận được bức thư n[/size][size=3]à[/size][size=2]y, mặc d[/size][size=3]ù[/size] [size=2]b[/size][size=3]à[/size] [size=2]đ[/size][size=3]ã[/size] [size=2]quyết định g[/size][size=3]õ[/size] [size=2]lại v[/size][size=3]à[/size] [size=2]gửi đi nhưng sau đ[/size][size=3]ó[/size] [size=2]b[/size][size=3]à[/size] [size=2]đ[/size][size=3]ã[/size] [size=2]kh[/size][size=3]ô[/size][size=2]ng l[/size][size=3]à[/size][size=2]m như thế, sau đ[/size][size=3]ó[/size] [size=2]b[/size][size=3]à[/size] [size=2]gặp phải v[/size][size=3]ô[/size] [size=2]v[/size][size=3]à[/size][size=2]n những chuyện phức tạp, v[/size][size=3]í[/size] [size=2]như phải trả rất nhiều tiền v[/size][size=3]à[/size][size=2]o việc sửa xe, v[/size][size=3]à[/size] [size=2]b[/size][size=3]à[/size] [size=2]đ[/size][size=3]ã[/size] [size=2]in lại bức thư v[/size][size=3]à[/size] [size=2]gửi đi, ngay sau đ[/size][size=3]ó[/size] [size=2]b[/size][size=3]à[/size] [size=2]c[/size][size=3]ó[/size] [size=2]được chiếc xe mới.[/size]
[size=2]H[/size][size=3]ã[/size][size=2]y nhớ bạn kh[/size][size=3]ô[/size][size=2]ng cần gửi tiền! v[/size][size=3]à[/size] [size=2]đừng kh[/size][size=3]ô[/size][size=2]ng th[/size][size=3]è[/size][size=2]m để[/size] [size=3]ý[/size] [size=2]g[/size][size=3]ì[/size] [size=2]tới bức thư n[/size][size=3]à[/size][size=2]y! Ð[/size][size=3]â[/size][size=2]y l[/size][size=3]à[/size] [size=2]một bức thư t[/size][size=3]ì[/size][size=2]nh y[/size][size=3]ê[/size][size=2]u chuyền tay, trong bốn ng[/size][size=3]à[/size][size=2]y bạn nhất định phải chuyển cho 20 người đấy nh[/size][size=3]é[/size][size=2].[/size]
[size=2]Sau 15 ng[/size][size=3]à[/size][size=2]y, bạn sẽ gặp vận may! Từ năm 1877 tới nay chưa bao giờ sai[/size]
Nguồn: http://forum.vietyo.com/topic/mot-buc-thu-vo-cung-linh-nghiem-46204.html
Nguồn: http://forum.vietyo.com/topic/buc-thu-linh-nghiem-ne-118313.html
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)